BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư vàPhát triển Phương Đông

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 33/CV-PĐ ngày19/01/2015 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông về vướng mắc trongviệc áp dụng QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàncháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXDngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy chonhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tạiViệt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễmkhói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình Tổ hợpvăn phòng, căn hộ và biệt thự cho thuê tại số 16 Láng Hạ, phường Thành Công,quận Ba Đình, TP. Hà Nội, ngày 07/3/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vàcứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 487/PCCC &CNCH-P3 thẩm duyệt về PCCC đối vớicác giải phápbổ sungcho buồng thang bộloại N3 thay thế buồng thang loại N1 của công trình Tổ hợp văn phòng căn hộ vàbiệt thự cho thuê. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xâydựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, giảmbớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thaythế loại thang N1 cho công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Côngty nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứunạn Cứu hộ theo quy định./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa