BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 50/BXD-KHCN
V/v Trả lời công văn số 134/CV-ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2009

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng công trình Đông Tây

Trả lời công văn đề nghị số134/CV-ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng côngtrình Đông Tây về việc:"Xác định tiêu chuẩn thí nghiệm của Trung Quốc (GB)tương đương với các tiêu chuẩn có trong Quyết định số 685/QĐ-BXD ngày 12 tháng5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng", về việc này Bộ Xây dựng hướng dẫncụ thể sau:

1. Trong danh mục các phép thửđược thực hiện của Phòng thí nghiệm LAS-XD665 (kèm theo Quyết định số 685/QĐ-BXD ngày 12 tháng 5 năm 2008) có ghi phòng được phép thực hiện các phép thử trêntheo tiêu chuẩn tương đương khác như: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS. Điều này đượchiểu rằng: Nếu các tiêu chuẩn quốc tế (ISO; EN; ...) và các tiêu chuẩn nướcngoài (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS) có yêu cầu về trang thiết bị, dụng cụ thử... tương đương các TCVN;TCXDVN hiện hành ở các phép thử được công nhận, đơn vịcó thể áp dụng các tiêu chuẩn tương đương đó để xác định chỉ tiêu thử được côngnhận theo yêu cầu của khách hàng. Do đó đơn vị có thể thực hiện các phép thửtrong Quyết định công nhận trên theo tiêu chuẩn tương đương khácnhư: ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS; ISO; EN; và GB (Trung Quốc) ... khi thoảmãn yêu cầu trên.

2. Bộ Xây dựng thông báo để Côngty cổ phần kỹ thuật xây dựng công trình Đông Tây, cùng các đơn vị có liên quanbiết để thực hiện ./.

Nơi nhận
- nt
- Lưu VP, Vụ KHCN-MT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Hùng