BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 50/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn lập dự toán điều chỉnh bổ sung.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấnThăng Long

Trả lời văn bản số 161/KT-XDCB ngày 19/3/2009 của Công tyTNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long đề nghị hướng lập dự toán điều chỉnh bổsung khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương theo qui định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựnglà Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình khi Nhànước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Vì vậy, đối với các gói thầu đã kýhợp đồng xây dựng, mà phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng đã duyệtđược lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của BộXây dựng, thì khi lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung vẫn giữ nguyên phươngpháp xác định như dự toán được duyệt theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD; Việc điềuchỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các qui định củaNhà nước có liên quan.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh