BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/BXD-KTXD
V/v: tính giá vật liệu đến công trình.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 150/CV-CPVNGĐ-QLKT ngày15/02/2012 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc tính giá vật liệu đến côngtrình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình là một khoảnchi phí cấu thành nên giá vật liệu đến chân công trình; bao gồm giá vật liệuđến vỉa hè lòng đường cộng thêm chi phí bốc xếp, vận chuyển thủ công từ vỉa hèlòng đường vào vị trí tập kết vật liệu trong phạm vi công trình theo biện phápthi công phù hợp với điều kiện thi công của công trình.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dungtrong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh