TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 50/CCTTHC
V/v rút kinh nghiệm thực hiện thống kê thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch công tác của Tổ công tác chuyên trách cảicách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 132/CCTTHC ngày 01tháng 12 năm 2008), Tổ công tác chuyên trách đã làm việc với 63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương về tình hình triển khai công tác thống kê thủ tục hànhchính theo yêu cầu của Đề án 30. Qua kết quả làm việc, Tổ công tác chuyên tráchnhận thấy, những địa phương được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấphuyện, cấp xã vào cuộc, Tổ công tác của địa phương có phương pháp triển khaikhoa học thì việc thống kê đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưaxác định rõ phạm vi thống kê, cũng như chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạtđộng của Tổ công tác, cụ thể như thiếu phòng làm việc riêng, thiếu máy vi tính,máy quét, cán bộ chuyên trách vẫn kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác,.v.v…

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thống kê thủ tục hành chínhtheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tụchành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí chỉ đạo Tổ công tácthực hiện Đề án 30 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổchức thực hiện thống kê thủ tục hành chính quán triệt các nội dung sau:

1. Về phạm vi thống kê

Thống kê đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của các cơ quan, đơn vị theo đặc thù địa phương, bao gồm tất cả các thủtục hành chính giữa các cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; các thủ tục hành chínhgiữa các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính chocá nhân và tổ chức.

2. Về việc điền biểu mẫu 1

- Thống kê đầy đủ các văn bản quy định thủ tục hành chính,yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hànhchính bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác.

- Đối với văn bản do cấp bộ trở lên ban hành, chỉ ghi tên,số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu nội dung của văn bản vào biểumẫu 1 và không phải đính kèm. Đối với văn bản do địa phương ban hành, ngoài yêucầu nói trên, cần ghi rõ ngày có hiệu lực của văn bản và đính kèm văn bản vàobiểu mẫu 1.

3. Về việc nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm nhập vào phần mềm máy xén các thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn trêncơ sở các biểu mẫu 1 đã được cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thống kê vàđược Tổ công tác của bộ chủ quản kiểm tra chất lượng. Trường hợp cơ quan ngànhdọc đóng tại hai địa phương trở lên thì kết quả thống kê của địa phương nào gửivề cho Tổ công tác của địa phương đó nhập vào phần mềm máy xén.

- Trong trường hợp tốc độ nhập dữ liệu bị chậm, đề nghị cácTổ công tác kiểm tra lại đường truyền Internet, thiết lập cấu hình firewall củamạng nội bộ, v.v. Đề nghị các Tổ công tác bố trí một đường truyền ADSL riêngbiệt phục vụ việc nhập dữ liệu để đảm bảo tốc độ nhập liệu.

- Đối với bộ thủ tục hành chính chung cấp xã và cấp huyện,trong mục Cơ quan thống kê không ghi tên huyện, xã cụ thể mà ghi chung là “xã”đối với các thủ tục hành chính chung của các xã; “phường” đối với các thủ tụchành chính chung của các phường; “thị trấn” đối với các thủ tục hành chínhchung của các thị trấn; “huyện” đối với các thủ tục hành chính chung của cáchuyện; “quận” đối với các thủ tục hành chính chung của các quận; “thị xã” đốivới các thủ tục hành chính chung của các thị xã; “thành phố thuộc tỉnh” đối vớithủ tục hành chính của các thành phố thuộc tỉnh.

4. Về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tổ công tác

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương huy động chuyên gia ngắn hạn hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng biểu mẫu 1 vànhập dữ liệu vào phần mềm máy xén; bố trí phòng làm việc và các trang thiết bịcần thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6279/VPCP-TCCVngày 23 tháng 9 năm 2008.

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủtướng Chính phủ đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc