BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại và năng lượng Maple
(142D/40A Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn số 12/2012/CV-MAPLE ngày 2/10/2012 của Công ty cổ phần thương mạivà năng lượng Maple về thuế GTGT đối với xăng dầu tạm nhập, tái xuất, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căncứ hướng dẫn tại điểm 20 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 và khoản 20 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BộTài chính về thuế GTGT hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hàngtạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Căncứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 củaBộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhậptái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chếxăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

Căncứ hướng dẫn tại điểm 2.1 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tàichính về lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT vàđiểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chínhvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trườnghợp theo trình bày của Công ty Cổ phần thương mại và năng lượng Maple tại côngvăn số 12/2012/CV-MAPLE ngày 2/10/2012 nêu trên, Công ty ký hợp đồng đại lý vớicác doanh nghiệp được phép nhập khẩu xăng dầu theo diện tạm nhập tái xuất đểbán tái xuất xăng dầu tạm nhập tái xuất cho tàu biển nước ngoài cập cảng ViệtNam hoặc tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế, nếu các hoạt động này đảm bảođầy đủ thủ tục và phù hợp với quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầutại Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủtục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăngdầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyênliệu để gia công xuất khẩu xăng dầu thì thuộc trường hợp hàng tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khidoanh nghiệp xăng dầu được phép nhập khẩu xăng dầu theo diện tạm nhập tái xuấtlập hóa đơn cho Công ty Cổ phần thương mại và năng lượng Maple và khi Công tyCổ phần thương mại và năng lượng Maple xuất hóa đơn cho chủ tàu biển, trên hóađơn ghi rõ là hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu không chịu thuế GTGT; giá trênhóa đơn ghi theo giá bên mua phải trả cho bên bán, dòng thuế suất, thuế GTGTkhông ghi và gạch bỏ. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng chohoạt động tạm nhập, tái xuất xăng dầu không được khấu trừ. Công ty Cổ phầnthương mại và năng lượng Maple phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về điềukiện, thủ tục, thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu tạm nhập, tái xuất.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thương mại và năng lượng Maple biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn