THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9122/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 12 năm 2011) về việc phê duyệt danh mục dự án doChính phủ Đan Mạch tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cao năng lực và hoànthiện khuôn khổ pháp lý cho mạng lưới Khu bảo tồn biển Việt Nam", do Chínhphủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng kinh phíviện trợ không hoàn lại là 1.999.774 Cua ron Đan Mạch (tương đương 285.682USD), như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện vănkiện Dự án, phê duyệt, ký với nhà tài trợ và triển khai thực hiện theo quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KTN, TH, TKBT;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải