ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện chínhsách BHYT cho người dân tộc

Hà Ni, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp Công văn số 452/BDT-CS ngày 30 tháng 12 năm2014 của Ban Dân tộc tỉnh Đng Naivề việc xin ý kiến để thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Điểm h, khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi,bổ sung quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: “Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiu s đang sinh sng tạivùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sng tại vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sng tại xã đảo, huyện đảo”. Như vậy, địa bàn được hưởng chính sách xác địnhnhư sau: Vùngcó điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn thực hiện theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướngChính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính vùng khó khăn; vùng có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ- UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủnhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhậnthôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núigiai đoạn 2012-2015 (trong đó, thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III là địabàn thực hiện chính sách bảo him y tế).

Riêng tỉnh Đồng Nai hiện nay không còn xã, phường, thịtrấn thuộc vùng khó khăn mà chỉ còn 02 ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực Itheo Quyết định số 447/QĐ- UBDT;như vậy, 02 ấp này vẫn thuộc diện được cấp thẻ bảo him y tế miễn phí theo quy định tại LuậtBảo him y tế sửa đi, bổ sung.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộctỉnh Đồng Nailàm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Cm Văn Thanh