BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 500/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan sản phẩm, hàng hoá mosaic thuỷ tinh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Hành Tinh Xanh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 08/CV-HTX ngày 06/11/2009Công ty TNHH Hành Tinh Xanh đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 do Bộ Xây dựng ban hành liên quan đến sản phẩm,hàng hoá kính nhập khẩu của Công ty. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Sản phẩm, hàng hoá mà Quý Công ty chuyên nhập khẩu và phânphối là “Miếng thuỷ tinh dùng trong trang trí - Coloured glass piece fordecoration”, có kích thước nhỏ và có màu thuộc loại mosaic thuỷ tinh, được sửdụng để ốp, ghép, khảm tạo họa tiết trang trí trong xây dựng không thuộc Danhmục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng quy định tại Thông tư số11/2009/TT-BXD

Tuy vậy, để đảm bảo chất lượng hàng hoá nhập khẩu trước khiđưa ra thị trường, Quý Công ty phải tuân thủ theo các quy định liên quan vềquản lý chất lượng quy định tại Điều 7 Mục 2 của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Trên đây là một số ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng gửi QuýCông ty để thực hiện./.

Noi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để biết);
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà