BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 500/BXD-KTXD
V/v: Chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty Sông Đà

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 285TCT/Kte ngày23/3/2009 của Tổng Công ty Sông Đà về chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện TuyênQuang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí làm đêm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2003/TT – BLĐTBXH ngày 30/5/2003 được tính vào chi phí trực tiếp trong dựtoán xây dựng công trình; việc lập dự toán thực hiện theo hướng dẫn trong cácThông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xâydựng tương ứng với từng thời kỳ.

Công tác xây lắp có làm đêm hay không tuỳ thuộc vào từngđiều kiện cụ thể của từng công trình do cấp có thẩm quyền quyết định; về nguyêntắc, chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang được bổ sung thêm, đưa vàogiá thành công trình (thuộc nguồn dự phòng trong tổng dự toán), đã được chủ đầutư và nhà thầu thoả thuận trong hợp đồng và được Bộ Công nghiệp phê duyệt trongQuyết định số 1817/QĐ-BCN ngày 12/7/2006 về việc phê duyệt kết quả chỉ địnhthầu và Hợp đồng Thiết kế - Xây dựng (EPC) dự án Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang làphù hợp.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn