BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 500/BXD-QLN
V/v cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/UBND-NNPTNT ngày04/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn việc triển khaicác dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân khucông nghiệp ban hành theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủtướng Chính phủ chỉ áp dụng đối với các dự án phát triển nhà ở cho công nhânlao động tại các khu công nghiệp thuê. Trường hợp các doanh nghiệp muốn đầu tưxây dựng nhà ở để bán cho công nhân và người có thu nhập thấp thì phải thựchiện theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấptại đô thị. Trình tự, thủ tục, đối tượng và điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ởthu nhập thấp đã được quy định chi tiết tại Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quảnlý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

2. Theo quy định, Nhà nước khuyến khích các thành phần kinhtế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và nhà ở cho người thunhập thấp theo phương thức xã hội hóa. Tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số67/2009/QĐ-TTg quy định "Trường hợp nhà đầu tư đã có quỹ đất sạch (cóquyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật) đăng ký đầu tư xây dựng nhà ởthu nhập thấp thì nhà đầu tư đó là chủ đầu tư dự án". Vì vậy, các nhà đầutư đã có quyền sử dụng đất nếu đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấpthuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê hoặc nhà ở cho ngườithu nhập thấp cũng được hưởng các ưu đãi đầu tư (như miễn tiền chuyển mục đíchsử dụng đất trong phạm vi dự án; áp dụng thuế suất ưu đãi...). Cụ thể là:

- Trường hợp chủ đầu tư dự án đã có quyền sử dụng đất nhưngmục đích sử dụng chưa phải là đất ở thì chủ đầu tư được miễn nộp tiền chuyểnmục đích sử dụng đất.

- Trường hợp chủ đầu tư dự án đã có quyền sử dụng đất vớimục đích sử dụng là đất ở thì chủ đầu tư được tính chi phí đất đai vào giá bán,cho thuê, thuê mua nhà ở.

- Ngoài ra, nếu chủ đầu tư phải đầu tư vốn để thực hiện việcđền bù, giải phóng mặt bằng thì các khoản chi phí này cũng được tính vào giábán, cho thuê, thuê mua nhà ở.

3. Theo khoản 2 Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản thì"kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyểnnhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuêlại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi". Việc lập dự án đầu tư xây dựngnhà ở là bước nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị trước khi thực hiện bỏ vốn đầu tưvà triển khai xây dựng. Do đó, khi triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xâydựng nhà ở các doanh nghiệp không nhất thiết phải có đăng ký kinh doanh bấtđộng sản mà chỉ cần bổ sung trước khi thực hiện các hoạt động kinh doanh bấtđộng sản như nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc triển khai các dựán nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp để Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Tháp căn cứ, chỉ đạo triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam