BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 500/TCHQ-KTTT
V/v Thuế nhập khẩu, thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Trung tâm báo chí nước ngoài

Trả lời công văn số 15/CV ngày 11/01/2010 của Trung tâm Báochí nước ngoài - Bộ Ngoại giao về việc tạm nhập tái xuất 02 ca nô cho Hãngtruyền hình Pháp ALP khảo sát và thực hiện chương trình Koh Lanta tại Côn đảo,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩusố 45/2005/QH11 và hướng dẫn tại Điểm 1, Điều 100, Thông tư số 79/2009/TT-BTCngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì: Hàng hoá tạm nhập, tái xuất để tham giahội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệptạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc nghiên cứu khoa học... trong thời hạntối đa không quá 90 ngày được miễn thuế nhập khẩu. Hết thời hạn tham gia hộichợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc kết thúc công việc theo quy định củapháp luật... xuất khẩu ra nước ngoài đối với hàng hoá tạm nhập. Hồ sơ, thủ tụcmiễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 102, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế giá trị gia tăng: Theo quy định tại Luật thuế giátrị gia tăng số 13/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì hàng hoátạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hồ sơ, thủtục để xác định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theohướng dẫn tại Điểm 20, Mục II, Phần A, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính; Điều 11, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm báo chí nước ngoàibiết và kiểm tra xác định cụ thể việc tạm nhập, tái xuất 02 ca nô trên, liên hệvới Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để xử lý thuế theo đúng quyđịnh./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ