BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/TCHQ-TXNK
V/v tái phân tích mặt hàng bột đá hoa trắng

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK -Chi nhánh Hải Phòng.

Trên cơ sở xem xét một số hồ sơcó kết quả phân tích là bột đá hoa trắng bột đá vôi trắng, (đá vôi trắng bị hoahóa) hay còn gọi là đá cẩm thạch; ý kiến của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK tạicông văn số 05/PTPL-NV ngày 08/01/2014 (gửi kèm công văn) về việc giải quyết vướngmắc trong phân tích, phân loại mặt hàng bột đá hoa trắng/bột đá vôi trắng, (đávôi trắng bị hoa hoá) hay còn gọi là đá cẩm thạch. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Để có cơ sở ban hành thông báokết quả phân loại và giải quyết dứt điểm các hồ sơ vướng mắc trong phân tích,phân loại mặt hàng có kết quả phân tích là bột đá hoa trắng/bột đá vôi trắng,(đá vôi trắng bị hoa hóa) hay còn gọi là đá cẩm thạch, yêu cầu Trung tâm PTPLhàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng tái phân tích mẫu lưu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩutrong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày09/12/2013. "1. Trường hợp cần làm rõ kết quả phân tích theo yêu cầu củaLãnh đạo Tổng cục Hải quan hoặc đơn vị yêu cầu phân tích hoặc thủ trưởng đơn vịphân tích quyết định thực hiện việc tái phân tích để kiểm tra lại kết quả phântích với điều kiện mẫu lưu còn đáp ứng được các quy định tại Điều 8 của Quy chếnày. 2. Việc tái phân tích phải do chuyên viên phân tích khác hoặc do một tậpthể các chuyên viên phân tích tiến hành. Chuyên viên phân tích lần đầu khôngtham gia tái phân tích và có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu cóliên quan cho bộ phận tái phân tích, báo cáo lại kết quả phân tích đã tiến hànhcủa mình"đối với 04 mẫu thuộc 04 hồ sơ đang tồn tại Cục Thuế XNK (Số 0924/TB-CNHP ngày 10/09/2014, số 0923/TB-CNHP ngày 09/09/2014, số 0922/TB-CNHPngày 09/09/2014, số 0925/TB-CNHP ngày 10/09/2014) và 04 hồ sơ Trung tâm PTPLhàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng đã thông báo mã số (theo báo cáo tại côngvăn số 1534/PTPL-NV ngày 11/12/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK).

Kết quả tái phân tích phải xácđịnh rõ các mẫu hàng xuất khẩu là bột đá cẩm thạch hay bột đá hoa trắng.

Tổng cục Hải quan thông báo đểTrung tâm PTPL hàng hoá XNK - Chi nhánh Hải Phòng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái