BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 500/TCT-CS
V/v: chính sách đất đai

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2726/CT-THNVDT ngày 13/11/2007 về vướng mắc chính sách thu liên quan về đất, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Luật Đấtđai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành việc thu tiền thuê đất, miễn giảmtiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Việc các văn bảnhướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế có phát sinh các vướng mắc khi triển khaitrong lĩnh vực thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà Cục Thuế phản ánh, Tổng cụcThuế xin ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi ban hànhvăn bản sửa đổi, bổ sung.

2/ Về việc miễn giảm,thủ tục miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: Tại mục VI, VII,VIII, IX Thông tư số 141/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổsung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 đã quy định rõ. Đề nghị CụcThuế nghiên cứu, đối chiếu với từng trường hợp cụ thể để giải quyết. Nếu có vướngmắc thì phản ánh để Tổng cục Thuế xem xét

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương