THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: bổ sung Dự án "Xây dựng Trường đại học Việt Đức" vào danh mục dự án nhóm A.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung danh mục dự án nhóm A cho Dự án "Xây dựng Trường đại học Việt Đức" (công văn số 8780/BGDĐT - CSVCTBTH ngày 30 tháng 12 năm 2010 và công văn số 836/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 23 tháng 02 năm 2011); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1129/BKH-KHGDTNMT ngày 25 tháng 02 năm 2011) và Bộ Tài chính (công văn số 1952/BTC-ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý bổ sung Dự án "Xây dựng Trường đại học Việt Đức" vào danh mục dự án nhóm A thuộc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổng mức vốn đã giao tại Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Trường Đại học Việt Đức;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). 27
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng