BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5002/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 842/CT-THNVDT ngày 25/12/2007 của Cụcthuế tỉnh Bến Tre hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh Nghiệp đối với dự án ưuđãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 35 mục VI phần B Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãiđầu tư Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư quy định:

"VI. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thểdục, thể thao và văn hóa dân tộc

35. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục,đào tạo; đầu tư xây dựng trường hợp, cơ sở giáo dục, đào tạo dân lập, tư thục ởcác bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạynghề, giáo dục đại học".

Tại Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy địnhdự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủban hành theo quy định của Luật Đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH 1 thành viên ViênThành không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, không đầu tư xây dựng trường học,chỉ đầu tư trang thiết bị và thuê nhà để làm văn phòng và thực hiện các mụctiêu dạy nghề tin học dài và ngắn hạn thì không thuộc diện hưởng ưu đãi về thuếthu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế biết và hướng dẫn Công tythực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương