BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5002/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trảlời công văn số 2526/CT-KTR1 ngày 24/07/2007 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huếđề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1.7, mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị địnhsố 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng hướng dẫn: “...bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ...”không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tạiđiểm 2, mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Cơ sởkinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hànghoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượngkhông chịu thuế giá trị gia tăng nêu tại mục II này mà phải tính vào nguyên giátài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh”.

Theohướng dẫn trên, đối với vật tư, hàng hoá mua vào để sử dụng cho sản xuất kinhdoanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT đã được khấu trừ/hoàn thuế, Cơ sở kinhdoanh mang đi thế chấp vay vốn nay số hàng hoá, vật tư này bị xử lý bán để thuhồi nợ cho các tổ chức tài chính, tín dụng thì Cơ sở kinh doanh không được khấutrừ/hoàn thuế GTGT đầu vào đốt với vật tư, hàng hoá trên mà phải tính vào chiphí kinh doanh.

Trườnghợp tài sản thế chấp là TSCĐ của Cơ sở kinh doanh đang sử dụng để sản xuất kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào nay bị xửlý bán để thu hồi nợ cho các tổ chức tài chính, tín dụng thì cơ sở kinh doanhphải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên sổ kếtoán theo hướng dẫn tại điểm 2.7, mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêutrên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương