BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5003/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh KiênGiang

Trả lời công vănsố 50/CV-XSKT ngày 12/9/2007 của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang vềtrích thù lao uỷ nhiệm thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 7 mục IIIphần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhai thuế TNDN khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý như sau: “Người nộp thuế giaocho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng cótrách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đạilý”.

Căn cứ hướng dẫnnêu trên, Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm khấu trừ sốthuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho các đại lý của Công ty để nộpvào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính có hiệu lực đã bãi bỏ việc trích thù lao uỷ nhiệm thu thuếtheo quy định tại phần D Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

2. Điểm 2 Mục IThông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Bãi bỏnội dung hướng dẫn về thuế TNDN của các Thông tư do Bộ Tài chính và các ngànhban hành trái với hướng dẫn của Thông tư này”. Như vậy, nội dung hướng dẫn vềthuế TNDN tại Thông tư số 100/1999/TT-BTC ngày 19/8/1999 của Bộ Tài chính đãbãi bỏ.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương