VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: Xuất bản thêm 03 ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam (văn bản số 396/TTX-DTMN ngày 15 tháng 5 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam về việc xuất bản thêm 03 ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ với số lượng 18.000 tờ/tháng từ năm 2015, trong đó: Việt - Tày 2.500 tờ/tháng, Việt - Xêđăng 14.000 tờ/tháng, Việt - Cơtu 1.500 tờ/tháng.
Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng các ấn phẩm này, đồng thời phối hợp với các địa phương phát hành đủ số lượng ấn phẩm, đúng đối tượng đã được phê duyệt
2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam dự toán kinh phí và tổng hợp vào dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Thông tấn xã Việt Nam trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TTTT, KHĐT,VHTTDL;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định