BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
V/v: Bổ sung danh mục thiết bị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa
Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Phúc đáp Văn bản số 56/TTr /KRH ngày 5/9/2011 về việc xin mua sắm trực tiếp dụng cụ và vật dụng cho phòng thí nghiệm từ nguồn kinh phí dư ra sau đấu thầu của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa - Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, từ nguồn kinh phí dư ra sau đấu thầu, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:
1. Cho phép Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa - Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam được bổ sung mua sắm các dụng cụ, vật dụng cho phòng thí nghiệm, gồm:

TT
Tên dụng cụ, thiết bị
Số lượng
1
Máy đo pH để bàn
1
2
Máy ảnh
1
3
Kệ giàn nuôi cấy
3
4
Vỉ ra cây con
2000
5
Ống nghiệm thủy tinh
500
6
Bình tam giác
320
7
Máy đo pH, EC cầm tay
1

2. Tổng kinh phí của Dự án không thay đổi so với kinh phí đã được phê duyệt.
3. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa - Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng