BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5006/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Công ty SXTM XNK Tây Nam
(253 Hoàng Văn Thụ, P2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/TANA ngày 06/08/2009của Công ty sản xuất thương mại Tây Nam về việc ngày đăng ký xe và ngày chuyểnđổi sở hữu phương tiện tại bang Oregon-Mỹ đối với xe ôtô đã qua sử dụng nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ xác nhận của Phòng Thươngmại San Joe, được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco chứng thực thì ngàychuyển quyền sở hữu xe là ngày đọc đồng hồ công tơ mét xe được thể hiện trêngiấy "OREGON VEHICLE CERTIFICATE OF TITLE", không xác nhận về ngàyđăng ký xe.

Đề nghị Công ty căn cứ Giấy chứngnhận đăng ký để xác định ngày đăng ký xe và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh để xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường