BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5006/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT mặt hàng Máy trị liệu chiếu tia hồng ngoại

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tham gia ý kiến vào đề nghị của Tổng cục Hải quan tại côngvăn số 2909/TCHQ-TXNK ngày 12/06/2012 về xác định thuế suất thuế GTGT mặt hàngMáy trị liệu chiếu tia hồng ngoại nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhất trí với quan điểm của Tổng cục Hải quan như sau:"Trường hợp mặt hàng Máy trị liệu chiếu tia hồng ngoại được xác định làthiết bị y tế thì mức thuế suất thuế GTGT áp dụng là 5%". Do đó, để có căncứ xem xét và quyết định, đề nghị Tổng cục Hải quan lấy ý kiến Bộ Y tế và cùngvới ý kiến của Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế - BTC để trình Bộ.

Kính chuyển ý kiến để Tổng cục Hải quan nghiên cứu tổnghợp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn