BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5007/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc việc xác định bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1059/HQQNa-NVngày 13/08/2009 của Cục Hải quan Quảng Nam vướng mắc về việc xác định bán thànhphẩm nhập khẩu để phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy sản xuất thiết bị senvòi do Tập đoàn Inax (Nhật Bản) đầu tư thuộc loại trong nước chưa sản xuấtđược, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/07/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Cục Hải quanQuảng Nam tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để xem xét, xử lý.Trường hợp, vẫn còn vướng mắc thì Cục Hải quan Quảng Nam báo cáo và gửi kèm hồsơ để Tổng cục Hải quan có văn bản kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theođúng hướng dẫn tại Thông tư 04/2009/TT-BKH dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Quảng Nam thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường