BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5007/TCT-CS
V/v Thủ tục tờ khai hải quan đối với vật liệu xây dựng đưa vào Khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tham gia ý kiến vào đề nghị của Tổng cục Hải quan tại côngvăn ngày 18/06/2012 về kiến nghị của Ban Quản lý các Khu chế xuất và côngnghiệp TP. Hồ Chí Minh đối với tờ khai hải quan khi đưa vật liệu xây dựng vàokhu chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Văn bản đề nghị của Ban Quản lý các Khu chế xuất và côngnghiệp TP. Hồ Chí Minh đề cập đến vướng mắc v/v mở tờ khai hải quan đối với vậttư, nguyên vật liệu để xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất, khôngphải cho khu phi thuế quan nói chung như đề xuất trả lời của Tổng cục Hải quan.Do đó cần trả lời cụ thể vào vướng mắc của Ban Quản lý các Khu chế xuất và côngnghiệp TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về vướng mắc này Bộ Tài chính đã có công vănsố 5678/BTC-CST ngày 29/04/2011 gửi Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố. Đề nghị Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ trả lời thực hiện theo hướng dẫn tại côngvăn số 5678/BTC-CST ngày 29/04/2011 của Bộ Tài chính.

- Về thuế GTGT: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính (Khoản 2 Điều 16), hoạt độngxây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất không cần tờ khai hảiquan khi xem xét khấu trừ hoàn thuế GTGT.

Kính chuyển ý kiến để Tổng cục Hải quan nghiên cứu tổnghợp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn