VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Phân bổ lại kinh phí Hợp phần 2b Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 6651/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2014), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4050/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 6 năm 2014), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Văn bản số 4517/NHNN-HTQT ngày 26 tháng 6 năm 2014) về việc phân bổ lại kinh phí Hợp phần 2b - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, quyết định và chịu trách nhiệm việc phân bổ lại kinh phí Hợp phần 2b nêu trên theo đúng quy định, bảo đảm không làm tăng nghĩa vụ trả nợ nước ngoài và không thay đổi các cam kết với Nhà tài trợ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ