VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Đầu tư tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn Đồng Văn - Phủ Lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 7609/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 6 năm 2014 và số 4715/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 4 năm 2014), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 3233/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014), Tài chính (Văn bản số 7370/BTC-ĐT ngày 04 tháng 6 năm 2014) về việc đầu tư tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn Đồng Văn - Phủ Lý, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc việc nghiên cứu đầu tư tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam, theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án). Đồng thời, cho phép thực hiện theo Cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.
2. Bộ Giao thông vận tải lưu ý việc tính toán lưu lượng phương tiện để bảo đảm tính khả thi của Dự án; thống nhất với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về vị trí đặt trạm thu phí.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ