TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 501/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định số thuế được hoán đổi với nguyên liệu nhập khẩu để SX

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 027/CV ngày 19/01/2006 của Công ty TNHH BIMICO khiếu nại về việc xác định số thuế được hoàn cho mặt hàng hạt điều nhập khẩu để sản xuất nhân điều xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tại công văn số 1594/TCHQ-KTTT ngày 25/4/2005.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định hiện hành để hướng dẫn doanh nghiệp và các chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện. Nếu trong quá trình thực hiện, có vướng mắc thì báo cáo chi tiết để Tổng cục hướng dẫn cụ thể. Báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục trước ngày 25/02/2006.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH BIMICO (để liên hệ) (Khu KT Bình Minh, TX Tây Ninh);
- Lưu: VT, KTTT(4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An