BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 501/TCT-CNTT
V/v Hướng dẫn thu NSNN giữa các đơn vị Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Sở Tài chính, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quảnlý các khoản thu NSNN qua KBNN, Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước(MLNS) có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, các đơn vị Kho bạc, Thuế, Hải quan, Tàichính đang khẩn trương nâng cấp toàn bộ hệ thống ứng dụng để chuyển đổi từ hệthống MLNS cũ sang hệ thống MLNS mới.

Do các đơn vị tham gia Dự án hiệnđại hóa thu nộp thuế qua KBNN chưa kịp hoàn thành nâng cấp hệ thống ứng dụngtheo MLNS mới trước ngày 01/01/2009 nên Ban chỉ đạo đã có công văn số 2707/KBNN-KHTH ngày 30/12/2008 hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu NSNN tạm thờitừ ngày 1/1/2009 đến khi các đơn vị hoàn thành xong nâng cấp ứng dụng. Đến naycác đơn vị Kho bạc, Thuế, Hải quan đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng liênquan đến MLNS, Ban chỉ đạo Trung ương thông báo tiếp kế hoạch triển khai Dự ánhiện đại hóa quy trình thu, nộp thuế tại tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, HảiPhòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Dương như sau:

1. Về nghiệp vụ

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền,hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn quản lý về sự thay đổi của Quy trìnhthu NSNN qua Kho bạc Nhà nước, một số mẫu chứng từ mới ban hành kèm theo Thôngtư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính gồm Bảng kê nộp thuế,Giấy nộp tiền vào NSNN, Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN, Lệnh hoàn trả kiêm bù trừNSNN, Giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN.

- Cập nhật lại hệ thống danh mụctài khoản giữa KBNN và cơ quan thu. KBNN cung cấp cho cơ quan thu mức chi tiếtcủa các cặp tài khoản Nợ - Có theo Bảng phân loại chứng từ, tài khoản (phụ lục01 đính kèm).

- KBNN gửi công văn cho các banngành liên quan (Công an, Ngân hàng, các cơ quan có liên quan khác) thông báovề mẫu giấy nộp tiền vào NSNN mới theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC .

- Cơ quan Hải quan, Thuế, KBNNhướng dẫn người nộp thuế (NNT) phải ghi rõ trên giấy nộp tiền bằng chuyểnkhoản: mã số thuế, số tiền của từng khoản thu, MLNS mới, nếu không KBNN sẽkhông nhập được chứng từ chi tiết như tại tiết a điểm 2 dưới đây.

- Cơ quan Hải quan, KBNN hướng dẫnngười nộp thuế (NNT) ghi 1 giấy nộp tiền nộp cho 1 tờ khai Hải quan.

- KBNN thực hiện công khai quytrình, thủ tục, mẫu biểu chứng từ tại quầy thu, điểm thu.

2. Về ứng dụng tin học

a. Kho bạc nhà nước:

- KBNN in 2 liên chứng từ theoThông tư số 128/2008/TT-BTC

- KBNN cần đảm bảo nhập đầy đủ vàohệ thống toàn bộ các chứng từ thu NSNN chi tiết (không nhập chứng từ kiểu gomtheo phiếu kế toán trừ trường hợp các chứng từ bằng chuyển khoản đối tượng nộpgộp mà KBNN không tách được - Tờ khai Hải quan, chứng từ thu thuế chuyển khoảndo ngân hàng chuyển đến) phát sinh từ ngày 01/01/2009 đến thời điểm hệ thốngvận hành chính thức.

- KBNN thực hiện kết xuất toàn bộchứng từ thu NSNN phát sinh từ ngày 01/01/2009 đến ngày hệ thống bắt đầu vậnhành và truyền dữ liệu chứng từ thu NSNN cho các cơ quan thu.

b. Cơ quan Tài chính:

- Trường hợp cơ quan Tài chính chưakịp nâng cấp ứng dụng theo MLNS mới thì cơ quan Tài chính tạm thời dừng việcnhận dữ liệu thu NSNN qua kênh truyền dữ liệu của dự án trao đổi thông tin thunộp thuế giữa 4 cơ quan. Cán bộ nghiệp vụ thu NSNN đến KBNN để nhận bảng kêchứng từ thu NSNN để theo dõi và tổng hợp số thu bằng excel, không được nhậpvào ứng dụng quản lý ngân sách nhà nước do ứng dụng chưa được nâng cấp MLNS mới.

- Khi ứng dụng liên quan MLNS củacơ quan Tài chính được nâng cấp thì cơ quan Tài chính nhận chứng từ thu NSNN từKBNN truyền sang theo đường điện tử theo quy định.

- Thời gian và kế hoạch nâng cấpứng dụng liên quan MLNS Bộ Tài chính sẽ thông báo sau.

c. Cơ quan Thuế, cơ quan Hảiquan:

- Cơ quan Thuế thực hiện việc kiểmtra, đối chiếu với bảng kê chứng từ của Kho bạc đã nhận trước đó để cập nhậtchứng từ vào ứng dụng tin học của mỗi hệ thống.

- Cơ quan Hải quan thực hiện nhậndữ liệu chứng từ và kiểm tra, đối chiếu dữ liệu điện tử với dữ liệu trên bảngkê của Kho bạc.

- Các cơ quan thu chuẩn hóa lạidanh bạ NNT, số thuế, tờ khai Hải quan và tiếp tục thực hiện việc truyền thôngtin (danh bạ NNT, số thuế, tờ khai Hải quan,…) sang Kho bạc theo quy định từ ngày16/2/2009. Đối với trường hợp cơ quan thu truyền sang KBNN sai tên NNT, địa chỉNNT thì KBNN đề nghị cơ quan thu căn cứ vào mã số NNT đối chiếu và điều chỉnhgửi lại KBNN (không yêu cầu NNT sang KBNN để sửa tên NNT và địa chỉ NNT).

3. Thời gian vận hành chính thức

Hệ thống trao đổi thông tin thu nộpthuế giữa 4 cơ quan sẽ bắt đầu vận hành từ ngày 16/02/2009.

Trên đây là nội dung hướng dẫn thựchiện truyền nhận dữ liệu sau khi các đơn vị tham gia dự án nâng cấp ứng dụngtheo MLNS mới. Ban chỉ đạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng các nộidung hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắcliên hệ với Tổ hỗ trợ trung ương theo địa chỉ: Diễn đàn Trao đổi thông tin Thuế- Kho bạc - Tài chính - Hải quan tại địa chỉ websitehttp://www.btc/mofwebinfo/Forum.aspx?tabid=615, hoặc theo số điện thoại:04.22202828 số máy lẻ 1029 và 1028 hoặc theo địa chỉ email tdtt@mof.gov.vn đểđược hỗ trợ, khắc phục kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ TC (để b/c);
- KBNN, TCT, TCHQ, Cục TH và TK tài chính, Vụ NSNN;
- Chi cục Hải quan Hải Dương.
- KBNN, Chi cục Thuế, Phòng tài chính (các quận, huyện thuộc TP Hải Phòng, TP Hải Dương, Quận 5 - TP HCM, các quận, huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trừ huyện Côn Đảo);
- Lưu VT, KK&KTT, Cục UD CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA QUY TRÌNH THU, NỘP GIỮA CƠ QUAN THUẾ - KBNN - HẢI QUAN - TÀI CHÍNH
Lê Hồng Hải

PHỤ LỤC 01

BẢNGPHÂN LOẠI CHỨNG TỪ TÀI KHOẢN CHUYỂN TỪ KBNN SANG CƠ QUAN HẢI QUAN, THUẾ, TÀICHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 501/TCT-CNTT ngày 13/2/2009 của Tổng cục Thuế)

Loại chứng từ

Tài khoản nợ

Tài khoản có

Giấy nộp tiền vào NSNN (tiền mặt)

50

74

Giấy nộp tiền vào NSNN (chuyển khoản)

51, 93, 94

74

Giấy nộp tiền vào NSNN

(Chứng từ vào tài khoản tạm giữ)

50, 51, 93, 94

921

Hoàn trả từ tài khoản tạm giữ

921

50, 51, 93, 94

Giấy nộp tiền vào NSNN

(Chứng từ nộp từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản ngân sách nhà nước)

921

74

Chứng từ lệnh thu NSNN

51, 93, 94

74

Chứng từ ghi thu, ghi chi

60

74

Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN

(Chứng từ chi hoàn thuế GTGT)

942.05

50, 51, 93, 94

Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN

(Chứng từ chi hoàn thuế khác)

301.09, 311.09, 321.09, 331.09

50, 51, 93, 94

Chứng từ thu hồi hoàn thuế

50, 51

942.05

Giấy nộp tiền vào NSNN

(Chứng từ nộp vào tải khoản tạm thu)

50, 51…

920

Chứng từ vãng lai