THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 501/TTg-KGVX

V/v: Chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 58/TTr-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2010 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trung tâm Đại học Tại chức thành phố Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân