ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 501/UBTVQH11
V/v xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Tòaán nhân dân tối cao

Ngày8-5-2006 Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 177/HS-TANDTC gửi Ủy ban Thườngvụ Quốc hội xin ý kiến về việc xác định thời điểm có hiệu lực pháp luật củaNghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông quangày 17-3-2003 về việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩmquyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

Vấnđề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau:

Việcxác định thời điểm có hiệu lực pháp luật của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 để hiểu và áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước là cần thiết, làm căn cứpháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng Nghị quyết này trong việc giảiquyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạtđộng tố tụng hình sự gây ra.

Trêncơ sở xem xét việc Văn phòng Quốc hội đã có tổ chức họp báo đưa tin về Nghịquyết này sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và vận dụng quy địnhtại Điều 10 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốchội xác định thời điểm có hiệu lực pháp luật của Nghị quyết số388/2003/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là sau 15 ngày, kể từ ngàyNghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Ủyban Thường vụ Quốc hội thông báo để Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan hữuquan thực hiện.