TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5010/TCHQ-GSQL
V/v tính thuế đơn giá hàng nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế bán tại CHMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục nhận được công văn số 605/TCT-HC ngày 14/10/2004 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và hồ sơ của Cục HQTP Hồ Chí Minh về việc tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu bán cho khách xuất cảnh có trị giá trên 5.000.000 đồng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề này đã được quy định rất rõ tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC và Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC này 28/9/2004 của Bộ Tài chính và ngày 15/10/2004, Tổng cục Hải quan có tiếp công văn số 4927/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về vấn đề này. Nay Tổng cục hướng dẫn rõ thêm để Cục Hải quan TP thực hiện cho đúng:

1/ Chỉ tính thuế và thu thuế đối với phần vượt trị giá hàng hoá được miễn thuế theo tiêu chuẩn hành lý doanh nghiệp nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế dành cho khách nhập cảnh, không tính thuế, không ra thông báo thuế đối với hàng hoá doanh nghiệp nhập khẩu để bán cho khách xuất cảnh, kể cả đối với hàng hoá có trị giá trên 5.000.000 đồng VN.

2/ Do chế độ chính sách thuế khác nhau và để thuận lợi cho việc thanh khoản hồ sơ sau này, nên khi nhập khẩu hàng, doanh nghiệp phải mở hai tờ khai riêng cho hai loại hình hàng hoá trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh