TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5013/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Chi nhánh Ngân Hàng Thương Mại
Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcom bank)
Địa chỉ : Khu Chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7.
MST : 0100112437-016

Trả lời văn thư số 1066/VCBNSG ngày 18/6/2012 của Chi nhánhngân hàng về khoản kinh phí bảo trì chung cư (2%), Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ công văn số 6547/BTC-TCT ngày 16/5/2012 của Bộ TàiChính về chính sách thuế GTGT đối với khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chungcủa nhà chung cư :

“Tại Khoản 1, Điều 51, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở,quy định:

“1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cónhiều chủ sở hữu được quy định như sau:

a) Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng bán căn hộ kể từ ngàyLuật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoảnkinh phí sau đây:

- Đối với diện tích nhà bán phải nộp 2% tiền bán, khoản tiềnnày được tính vào tiền bán căn hộ hoặc diện tích khác mà người mua phải trả vàđược quy định rõ trong hợp đồng mua bán;

- Đối với phần diện tích nhà mà chủ đầu tư giữ lại, khôngbán (không tính phần diện tích thuộc sử dụng chung) thì chủ đầu tư phải nộp 2%giá trị của phần diện tích đó; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộcó giá cao nhất của nhà chung cư đó.

b) Khoản kinh phí quy định tại điểm a khoản này được tríchtrước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này) vàđược gửi vào ngân hàng thương mại do Ban quản trị nhà chung cư quản lý để phụcvụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý sử dụng nhàchung cư;”

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ; Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008, Nghị định số 121/2012/NĐ-CP ngày 27/12/2011của Chính phủ; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồngmua bán căn hộ chung cư theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP trong hợpđồng có thoả thuận chủ đầu tư thu khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung củanhà chung cư (2% tiền bán căn hộ) thì khoản kinh phí bảo trì này chủ đầu tưkhông phải kê khai, tính và nộp thuế.

Chủ đầu tư thực hiện kê khai, tính nộp thuế (GTGT, TNDN) đốivới doanh thu từ bán căn hộ chung cư (không bao gồm khoản kinh phí bảo trì)theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệpvà các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, khoản kinh phí bảo trì chung cư2% được tính chung vào trong giá bán căn hộ không phải nộp thuế GTGT, TNDN nênchủ đầu tư không phải xuất hoá đơn khi thu 2% kinh phí bảo trì.

Cục thuế TP. thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng biết để thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- P. KTra 3
- Web Cục thuế
- Lưu: HC, TTHT.
- 1319-147249/2012 htrieu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga