BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5014/BCT-XNK
V/v nhập khẩu điện thoại di động qua đường hàng không

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Gameloft
Đ/c: 7/F, E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11- 01/GL-CVngày 25 tháng 5 năm 2011 của Công ty TNHH Gameloft về việc nhập khẩu điện thoạidi động qua đường hàng không, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Ngày 27 tháng 5 năm 2011, Bộ Côngthương có công văn số 4640/BCT-XNK gửi Tổng cục Hải quan về việc triển khaithực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT trong đó nêurõ hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để trực tiếp phục vụ sảnxuất, gia công là đối tượng không áp dụng Thông báo số 197 và Thông tư20/2011/TT-BCT.

Do vậy, việc nhập khẩu điện thoạidi động để phục vụ trực tiếp cho quá trình thử nghiệm, thiết kế, phát triểnphần mềm theo ngành nghề kinh doanh quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư củaCông ty không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông báo số 197/TB-BCT ngày 26tháng 5 năm 2011 của Bộ Công thương về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoạidi động. Công ty không được kinh doanh thương mại đối với điện thoại di độngnhập khẩu theo loại hình này.

Bộ Công thương thông báo để công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK(2) minhbh.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên