TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5014/CT-TTHT V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Chi cục Thuế quận 1

Trảlời công văn số 4783/CCT-TTHT ngày 08/6/2012 của Chi cục về chính sách thuế giátrị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

-Tại tiết b khoản 1; tiết b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về GTGT (hiệu lực thi hành từ ngày01/3/2012) quy định về áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩunhư sau:

1.Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; …, trừ các trườnghợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổchức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tạiViệt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;

...

“2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ởtrong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và cácchứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơsở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tạiViệt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tạiViệt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thờigian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.”

-Căn cứ điểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNDN:

Cơsở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh màthông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộhoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vậntải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên kháctại Việt Nam;

- Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làmcông hay một tổ chức, cá nhân khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền kýkết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyềnký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiệnviệc giao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theoquy định của Hiệp định đó.

Trườnghợp Công ty CP Kỹ thuật Toàn Thắng ký hợp đồng với Solar Tribunes InternationalCo. (gọi là “Solar”) có trụ sở ở Mỹ để cung ứng dịch vụ nghiên cứu thị trườngthiết bị ngành dầu khí của Việt Nam, tư vấn, chăm sóc khách hàng, giám sát thicông công trình trên giàn khoan, thực hiện các công việc tại công trình, hướngdẫn khách hàng thực hiện công việc do đối tác chỉ định …, toàn bộ các dịch vụtrên được Solar cung cấp lại cho các doanh nghiệp Việt Nam thì Solar được xácđịnh là có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua Công ty CP Kỹ thuật ToànThắng nên dịch vụ Công ty thực hiện nêu trên không được xác định là dịch vụxuất khẩu mà phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Vềcam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thườngtrú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Namđối với dịch vụ xuất khẩu để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải thể hiệnbằng văn bản cam kết của tổ chức nước ngoài và được lưu tại doanh nghiệp kèm hồsơ của dịch vụ xuất khẩu, cam kết này không phải gởi đến cơ quan Thuế.

CụcThuế thông báo để Chi cục Thuế quận 1 biết.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-CCT các quận, huyện
-Web Cục Thuế
-Lưu: (TTHT,HC)
1263 – 8962 120614 LCTh.

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga