TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5017/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế GTGT .

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2012.

Kính gửi:

Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao
Địa chỉ: Ấp 01, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi
Mã số thuế : 0304594210

Trả lời văn thư số 09/TTNC-KCKT ngày 21/06/2012 của TrungTâm về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căncứ điểm 5 mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ TàiChính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế :

“Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp chocơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì đượckhai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuếvào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuếcủa lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểmtra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”;

- Căncứ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài Chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

“a)Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồsơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến sốthuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sungđược nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vàothời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quanthuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuếtại trụ sở người nộp thuế.

b)Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

-Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thôngtư này;

- Tờkhai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờkhai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số01/KHBS );

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trìnhkhai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từngphần cụ thể tại Thông tư này.

c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuếlàm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vàohồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặcnộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộpcăn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậmnộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghịđịnh số 98/2007/NĐ-CP .

Trườnghợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậmnộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộpthuế biết để thực hiện.

Trường hợp Trung Tâm phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT của kỳkê khai thuế từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2010 đã nộp cho cơ quan thuế có saisót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp thì được lập hồ sơ khai thuếbổ sung theo quy định nêu trên, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan cóthẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.

Cục Thuế TP thông báo Trung Tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT3
- P.PC
-Web Cục thuế
- Lưu (TTHT, HC).
1356-155401/12- dtthanh

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga