NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5018/NHNN-TD
V/v hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khc phục hậu qu do hạn hán kéo dài

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Các t chức tín dụng

Từ đầu năm 2015 đến nay, tình hình hạn hán gay gắt đã xuấthiện trên địa bàn một số tnhmiền Trung, Tây Nguyên. Nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn ảnh hưởng nghiêmtrọng đến đời sng và hoạt độngsản xuất ca người dân, doanh nghiệp. Đ hỗ trợ khắc phục hậu quả do hạn hánkéo dài, giúp người dân, doanhnghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục lại sn xuất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các t chức tín dụng thực hiện một số nộidung như sau:

1. Chủ động rà soát các khoản nợ vay của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hạido hạn hán kéo dài tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, kịp thời thực hiện cácbiện pháp tháo g khó khăn nhưcơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, gim lãi vốn vay,... đồng thời tiếp tụcxem xét cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, n định sản xuất theo quy định tại Nghịđịnh s 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 củaChính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát trin nông nghiệp, nông thôn và chđạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày27/01/2015 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngânhàng an toàn, hiệu quả năm 2015.

2. Ch đạo các chi nhánh, phòng giao dịchtrên địa bàn các tnh bị hạn hán kéo dài phối hợp vớicác Sở, ban, ngành, chi nhánh NHNN đánh giá, xác định mức độ thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng đ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh việc hỗ trợ theo quy định tại các Điều 12, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụngphục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

3. Căn cứ vào khả năngtài chính của từng tổ chức tín dụng, kịp thời có biện pháp hỗ trợ an sinh xã hộicho các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhằm giúp người dân trên địa bànsớm vượt qua khó khăn, n địnhcuộc sống.

NHNN đề nghị các t chức tín dụng khẩn trươngvà nghiêm túc thực hiện cácch đạo của Thống đốc NHNN, trường hp có khó khăn, vướng mắc kịp thờibáo cáo NHNN đ được xem xét, xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
-
PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
-
Bộ NN&PTNT;
-
Bộ Tài chính;
-
UBND các tnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắc Lắk, Đăk Nông, Phú Yên, Bình Định, Qung Trị, Quảng Ngãi, Nghệ An;
-
NHNN chi nhánh các tnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắc Lắk, Đăk Nông, Phú Yên, Bình Định, Quảng Trị, Qung Ngãi, Nghệ An;
-
Lưu: VP, Vụ TDCNKT (3).

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình