BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5019/TCT-CS
V/v thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn 4189/EVN-KD-TCKT ngày13/10/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, sau khi báo cáoBộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thay thế liên 1 (lưu) bằng bảng kê chi tiết hóa đơn thựctế đã lập đối với hình thức hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in:

Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Tập đoàn thay thế liên1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Bảng kê được lậphàng tháng, được lưu trữ và bảo quản như hóa đơn. Chi tiết mỗi số hóa đơn đãlập liên giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ cáctiêu thức như tên, địa chỉ khách hàng; Mã khách hàng; Seri công tơ; Số hộ; Chỉsố cuối kỳ; Chỉ số đầu kỳ; Hệ số; Sản lượng điện tiêu thụ; Phân tích giá (Cáchtính giá); Tiền (chưa có thuế GTGT); Tiền thanh toán (đã có thuế GTGT). Trênbảng kê phải có các tiêu thức: Tên đơn vị lập hóa đơn; Ngày tháng năm lập; Kỳlập hóa đơn; Cộng số lượng hóa đơn trên một bảng kê; Tên, chữ ký người lập bảngkê; Tên, chữ ký Thủ trưởng đơn vị, dấu đơn vị.

2. Đối với trường hợp khách hàng đến quầy thanh toán tiềnđiện:

Tại điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơncho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lậpvẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phíatrên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị củabên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủynhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bênnhận ủy nhiệm”

Căn cứ hướng dẫn trên, Tập đoàn được ủy nhiệm cho bên thứ balập hóa đơn thanh toán tiền điện theo quy định.

Tập đoàn được sử dụng các mẫu hóa đơn tự in khác nhau đểgiao khách hàng: mẫu in sẵn một số tiêu thức của Tập đoàn và mẫu in từ thiết bịcủa các quầy (bên thứ ba) nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

Trong trường hợp khách hàng trả tiền tại quầy thì hóa đơn tựin đã lập của Tập đoàn sẽ đóng dấu “đã thu tại quầy” để xác nhận hóa đơn đã hủyvà thực hiện hủy theo quy định.

Riêng đối với trường hợp thanh toán tiền điện qua ATM chocác khách hàng cá nhân không khấu trừ thuế GTGT thì các biên lai thanh toántiền điện qua ATM này cũng được coi là hóa đơn.

3. Về đề nghị không lập hóa đơn trong trường hợp khách hàngkhông yêu cầu lấy hóa đơn: Đề nghị Tập đoàn thực hiện theo hướng dẫn tại Thôngtư số 153/2010/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Vụ CST, PC - BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, CS(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai