TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 502/CT-TTHT
V/v Lập hoá đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH XD DV TM Hòa Phát
Địa chỉ: 152 Đặng Văn Bi, P.Bình thọ, Q. Thủ đức, TP. HCM
Mã số thuế: 0304037717

Trả lời văn thư ngày 29 tháng 12 năm2014 của Công ty về việc lập hoá đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

+ Tại tiết k, khoản 1, Điều 4 quyđịnh nội dung trên hóa đơn đã lập:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếngViệt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bênphải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơnchữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phảiđặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy(,) sau chữ số hàng đơn vị. ….”

+ Tại Khoản 1b Điều 16 quy địnhnguyên tắc lập hóa đơn:

“...

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nộidung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùngmàu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phảiliên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéophần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lậpbằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Căn cứ quy định nêu trên, Trường hợpCông ty theo trình bày sử dụng chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệutỷ, tỷ tỷ đặt dấu chấm (.); chữ số sau chữ số hàng đơn vị đặt dấu phẩy (,) sauchữ số hàng đơn vị (hóa đơn đính kèm) là phù hợp với quy định.

Lưu ý: Số tiền viết bằng chữ ghiliên tục không sử dụng dấu phẩy (,). Đối với các hóa đơn phần số tiền bằng chữcó sử dụng dấu phẩy, các nội dung khác ghi đúng quy định vẫn được chấp nhận đểkê khai thuế (không bị xử phạt) lần lập hóa đơn sau Công ty ghi đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp Chế;
- CCT Quận 9;
- Lưu: (VT,TTHT).
1-26810/15-NBT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga