TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 502/KL-THDL
V/v thống kê danh bạ điện thoại kiểm lâm

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vườn quốc gia;
- Cơ quan kiểm lâm vùng I, II, III.

Để phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý, bảovệ rừng, đặc biệt là việc phòng cháy, chữa cháy rừng, Cục Kiểm lâm thực hiệnthống kê và in ấn danh bạ điện thoại của Kiểm lâm, Vườn quốc gia, Khu bảo tồnthiên nhiên Việt Nam.

Cục Kiểm lâm đề nghị đơn vị cung cấp thông tin về địa chỉ,thư điện tử, danh bạ điện thoại theo mẫu đính kèm và gửi về:

Bản tin Kiểm lâm Việt Nam

Số 2, phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: 04.37335677

Fax: 04.37335685

Thời gian: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2010

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Trọng Kim

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 502/KL-THDL  thống kê danh bạ điện thoại kiểm lâm