BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NƯỚC NGOÀI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 502/QLLĐNN-TTR
V/v: Tổ chức môi giới hoạt động XKLĐ trái phép

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Kính gửi: Các Doanh Nghiệp hoạt động Xuất Khẩu Lao Động

Ngày 10/5/2006, Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 08/ĐSQ-BQLLĐ ngày 9/5/2006 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản về việc công dân Nhật Bản gốc Việt Nam tên là Sho Dai Khanh, đại diện cho Công ty Yousei Co., Ltd. Hani Blanch, địa chỉ tại Khu 6, thị trấn Đông Anh, Hà Nội đã đến một số doanh nghiệp có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động đề nghị liên kết trong việc đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc với số lượng lớn và đưa ra mức phí môi giới thu của mỗi người lao động khoảng 4.000 USD đến 5.000 USD.

Để xử lý vụ việc nêu trên, ngày 16 tháng 5 năm 2006, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có công văn số 499/QLLĐNN-TTr gửi Công an TP. Hà Nội đề nghị xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động rà soát hoạt động xuất khẩu lao động tại các đơn vị trực thuộc, tránh việc bị tổ chức, cá nhân nêu trên lừa đảo, lôi kéo tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Ban QLLĐ tại Nhật Bản;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, TTr.

K/T CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đình Toàn