BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------

Số: 502/TCT-CS
V/v: Hoàn thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 4433/CT-THNVDT của Cục thuế Long An hỏi về vướng mắc hoàn thuế GTGT của chi phí tiền thuê đất đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế Giá trị gia tăng hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Căn cứ quy định trên trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên hoặc có số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT (bao gồm cả thuế GTGT đầu vào của chi phí tiền thuê đất).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Long An được biết và hướng dẫn đơn vị cụ thể theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương