BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 502/TCT-HT
V/v Kê khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp vàphát triển Nông thôn Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4152/NHNo-TCKTngày 10/12/2007 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam vềviệc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về việc này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định vềkhai thuế TNDN:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồsơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệmkhai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệpvà phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế là đơn vị hạch toán phụ thuộc (không xác định được thunhập chịu thuế) thì Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại ThừaThiên Huế; Ngânhàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam có trách nhiệm khai thuế, nộp thuếTNDN tập trung tại trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng Nông nghiệp vàphát triển Nông thôn Việt Nam được biết ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương