VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 502/VPCP-KTTH
V/v nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: BộY tế.

Xétđề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 7918/BYT-KH-TC ngày 08 tháng 12 năm 2011 vềviệc nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồngý nâng mức hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế lên 70%từ năm 2012 theo đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 7918/BYT-KH-TC nói trên.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KGVX, PL, TKBT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng