BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5020/BGTVT-TC
V/v Thông báo Thông tư số 87/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định việc quản lý và xử lý tài sản dự án.

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Các Tổng công ty;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày15/6/2010 quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhànước khi dự án kết thúc, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010 thay thế cho Thông tưsố 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính. Bộ Giao thông vận tảithông báo và đề nghị các đơn vị tổ chức nghiên cứu và nghiêm túc triển khaithực hiện Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính. Trong quátrình thực hiện, Bộ lưu ý các đơn vị một số điểm mới được Bộ Tài chính quy địnhvà hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 87/2010/TT-BTC như sau:

1. Về nội dung:

- Về phạm vi, đối tượng điều chỉnh: Bổ sung vật tư thu hồitừ việc tháo dỡ các công trình kết cấu hạ tầng... khi xây dựng công trình mới;

- Hình thức xử lý (Điều 4): Bổ sung thêm quy định bánchỉ định và hướng dẫn về xử lý đất được giao (hoặc tạm giao) khi kếtthúc dự án;

- Thẩm quyền xử lý (Điều 5): Việc quyết định điềuchuyển tài sản là trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất; quyếtđịnh điều chuyển, bán, thanh lý xe ô tô các loại quy định tại khoản này đượcthực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

- Trình tự xử lý tài sản (Điều 7): Cho phép Ban quảnlý dự án trung ương có thể ủy quyền cho cơ quan tổ chức, đơn vị trực tiếp sửdụng tài sản tại địa phương tổ chức bán, thanh lý theo quyết định của cơ quannhà nước có thẩm quyền;

- Bổ sung quy định về xử lý đối với tài sản do phía nướcngoài chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam (Chương III);

2.Về chế độ báo cáo:

- Thông tư số 87/2010/TT-BTC đã sửa đổi và quy định về biểumẫu kiểm kê; biểu tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý, bổ sung biểu mẫuBiên bản tiếp nhận tài sản do phía nước ngoài chuyển giao cho Chính phủ ViệtNam(Biểu 03/TSDA ); Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý tài sản (Biểu 04/TSDA , Biểu 05/TSDA ) và quy định thời hạn các Bộ phải tổng hợp gửi báocáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

- Để phục vụ công tác tổng hợp kết quả xử lý tài sản theoquy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 87/2010/TT-BTC Bộ Giao thông vận tảihướng dẫn các đơn vị báo cáo về việc xử lý tài sản của các dự án như sau:

+ Định kỳ trước ngày 10 tháng 01 hàng năm, các Chủ đầu tư,Ban quản lý dự án (kể cả Ban quản lý dự án thuộc Tổng cục và các Cục)cótrách nhiệm báo cáo và gửi về Bộ Giao thông vận tải theo biểu Mẫu số 04/TSDA vàMẫu 05/TSDA ban hành kèm theo Thông tư số 87/2010/TT-BTC và các biểu mẫu nhưphụ lục kèm theo văn bản này.

+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý nhà nướcchuyên ngành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo Biểu 04/TSDA , Biểu 05/TSDAcủa các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị trực thuộc gửi Bộ Giao thông vậntải trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

+ Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hàng năm phải tổ chức ràsoát và lưu trữ có hệ thống (đóng quyển...) báo cáo và chứng từ tài liệuliên quan đến công tác quản lý, xử lý tài sản dự án để phục vụ công tác thanhkiểm tra và công tác quyết toán khi dự án kết thúc.

Các đơn vị có thể truy cập vào trang WEB www.mof.gov.vn hoặcwww.luatvietnam.vn Download Thông tư số 87/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính để nghiêncứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu VT, TC (Hiếu).

KT. BỘ TRƯ­ỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

Mẫu số 04/TSDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính)

Cơ quan báo cáo: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀISẢN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC
CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

(Năm........................)

I. Tổng số dự án sử dụng vốnnhà nước kết thúc trong năm báo cáo:

Trong đó: (Số liệu theoPhụ lục 02)

1. Dự án sử dụng vốn ngânsách nhà nước: ……………………..……….………

2. Dự án ODA:…………………………………..……….………..……………..

3. Dự án viện trợ phi Chínhphủ thuộc nguồn thu NSNN: ………………............

4. Dự án khác:…………………………………….……………………….……..

II. Tình hình xử lý tài sản:(Phụ lục01 đính kèm)

III. Số tiền thu được từbán, thanh lý tài sản: (Số liệu theo Phụ lục 02)

1. Tổng số tiền thu được:………………………………………….….…………

2. Tổng số chi phí:……………………….………………………………………

3. Tổng số tiền nộp ngânsách: ………………………….……….………………

IV. Đề xuất kiến nghị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Ngày. .. tháng. ... năm

Thủ trưởng cơ quan báo cáo

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mẫu này áp dụng đối vớicác dự án đã kết thúc trong năm báo cáo và các năm trước đó nhưng chưa xử lýxong.

- Cáctrường hợp dự án đã kết thúc trong năm nhưng chưa xử lý xong tài sản phải nêurõ lý do.

- Các Bộ, cơ quan trungương, UBND các tỉnh quy định cụ thể thời hạn, biểu mẫu các Ban quản lý dự ánphải báo cáo để gửi Bộ, cơ quan trung ương, UBND tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC DỰÁN ĐÃ KẾT THÚC

(Phụ lục 01 đính kèm Bảng tổng hợpMẫu số 04/TSDA )

ĐVT: triệu đồng

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

Đơn vị tính

Phải xử lý

Đã xử lý

Chưa xử lý

Ghi chú

Số lượng/ Khối lượng

Tổng nguyên giá

Tổng giá trị còn lại

Điều chuyển

Bán

Thanh lý

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

I

Tài sản phục vụ hoạt động của dự án

Dự án A....

chủ đầu tư

1

Trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất

....

2

Phương tiện vận tải

.....

3

Máy móc, trang thiết bị

.....

4

Tài sản khác

.....

Dự án B....

chủ đầu tư

II

Tài sản do phía nước ngoài chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam

Dự án A....

CĐT

1

Phương tiện vận tải

....

2

Máy móc, trang thiết bị

....

3

Tài sản khác

.......

......

III

Vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ công trình kết cấu hạ tầng cũ:

Dự án A....

CĐT

.....

.....

.....

Dự án B....

CĐT

.....

Dự án C…

CĐT

.....

Tổng cộng

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ BÁN, THANH LÝTÀI SẢN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐÃ KẾT THÚC

(Phụ lục 02 đính kèm Bảng tổng hợpMẫu số 05/TSDA )

ĐVT: triệu đồng

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

Số dự án

Tổng số

Ghi chú

Số tiền thu được

Số tiền chi phí

Số tiền nộp ngân sách

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Dự án A.....

Dự án B....

.......

Dự án ODA

1

Dự án A.....

Dự án B....

Dự án viện trợ phi chính phủ

1

Dự án A.....

Dự án B....

Dự án khác

1

Dự án A.....

Dự án B....

Tổng cộng

Lập biểu

Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị, cơ quan báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 05/TSDA

(Ban hành kèm theo Thông tưsố 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính)

Cơ quan báo cáo: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀISẢN KHÔNG CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC
HOẶC KHÔNG CẦN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Năm. ..................)

I. Tổng số dự án sử dụng vốnnhà nước chưa kết thúc nhưng phát sinh việc xử lý tài sản trong năm báo cáo: (Số liệu từ Phụ lục 04)

Trong đó:

1. Dự án sử dụng vốn ngânsách nhà nước: …………………………….….……

2. Dự án ODA:..……………………………………..……….………..…………

3. Dự án viện trợ phi Chínhphủ thuộc nguồn thu NSNN: ……………..............

4. Dự án khác:…………………………………….……………………….……

II. Tình hình xử lý tài sản:(Phụ lục03 đính kèm)

III. Số tiền thu được từbán, thanh lý tài sản: (lấy số liệu từ Phụ lục 04)

1. Tổng số tiền thu được:…………………………………………….…………..

2. Tổng số chi phí:…………………..…………………………………………

3. Tổng số tiền nộp ngânsách: …………………………………...……………

IV. Đề xuất kiến nghị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thủ trưởng cơ quan báo cáo

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mẫu này áp dụng cho dự án chưa kếtthúc nhưng phát sinh việc xử lý tài sản trong năm báo cáo.

- Các Bộ, cơ quan trung ương, UBNDcác tỉnh quy định cụ thể thời hạn, biểu mẫu các Ban quản lý dự án phải báo cáođể gửi Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ BÁN, THANH LÝTÀI SẢN KHÔNG CÒN SỬ DỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG CẦN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆNDỰ ÁN

(Phụ lục 04 đính kèm Bảng tổng hợpMẫu số 05/TSDA )

ĐVT: triệu đồng

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

Số dự án

Tổng số

Ghi chú

Số tiền thu được

Số tiền chi phí

Số tiền nộp ngân sách

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước

Dự án A.....

Dự án B....

.......

Dự án ODA

1

Dự án A.....

Dự án B....

Dự án viện trợ phi chính phủ

1

Dự án A.....

Dự án B....

Dự án khác

1

Dự án A.....

Dự án B....

Tổng cộng

Lập biểu

Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị, cơ quan báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)

TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG CÒN SỬDỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG CẦN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Phụ lục 03 đính kèm Bảng tổng hợpMẫu số 05/TSDA )

ĐVT: triệu đồng

STT

Dự án

Đơn vị tính

Tổng số

Điều chuyển

Bán

Thanh lý

Ghi chú

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng/ Khối lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

I

Tài sản phục vụ hoạt động của dự án

Dự án A.....

CĐT

1

Trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất

.....

2

Phương tiện vận tải

.....

3

Máy móc, trang thiết bị

.......

4

Tài sản khác

.......

Dự án A.....

CĐT

1

Trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất

.....

2

Phương tiện vận tải

.....

3

Máy móc, trang thiết bị

.......

4

Tài sản khác....

Tổng cộng