BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5020/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu đối với hàng hoá đã được miễn thuế nhưng sau đó chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Liên doanh UnileverViệt Nam

Trả lời công văn số 0806/JV ngày16/01/2009 của Công ty Liên doanh Unilever Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩuđối với hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế nhưng sau đó chuyển nhượng cho đốitượng khác, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Thuế xuấtkhẩu, Thuế nhập khẩu; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thìcác trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định nhưng sau đó hànghoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phảinộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễnhoặc xét miễn thuế theo quy định. Theo đó, đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc đốitượng được xét miễn thuế theo quy định (không phân biệt thiết bị đồng bộ, phụtùng, linh kiện, thiết bị rời...) nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác vớimục đích được miễn thuế kể cả việc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào),ngoại trừ chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện miễn thuế hoặc xét miễn thuếtheo quy định, thì phải nộp đủ tiền thuế.

Theo quy định tại Luật Thuế giátrị gia tăng, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số123/2008/NĐ-CP thì: Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩutheo quy định nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâunhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Thờiđiểm tính thuế GTGT từ thời điểm chuyển mục đích sử dụng.

Vì vậy, đối với hàng hoá nhậpkhẩu là máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định đã được miễn thuế nay chuyểnnhượng cho Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội và Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (02Công ty này không thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế), đề nghị Công ty Unileverthực hiện nộp thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo đúng quyđịnh. Căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thờiđiểm chuyển nhượng số tài sản nêu trên, cụ thể:

- Về trị giá tính thuế: Thựchiện theo quy định tại khoản 1 mục VIII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó, trị giá tính thuế được xác định trên cơ sởgiá trị sử dụng còn lại của hàng hoá, tính theo thời gian sử dụng và lưu lạitại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểmtính lại thuế) và được xác định cụ thể như sau:

Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam

Trị giá tính thuế nhập khẩu  (%) trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan ban đầu

Từ 6 tháng trở xuống (được tính tròn là 183 ngày)

90%

Từ trên 6 tháng đến 1 năm (được tính tròn là 365 ngày)

80%

Từ trên 1 năm đến 2 năm

70%

Từ trên 2 năm đến 3 năm

60%

Từ trên 3 năm đến 5 năm

50%

Từ trên 5 năm đến 7 năm

40%

Từ trên 7 năm đến 9 năm

30%

Từ trên 9 năm đến 10 năm

15%

Trên 10 năm

0%

- Về thuế suất:

+ Thuế nhập khẩu: nếu hàng hoákhi nhập khẩu ban đầu là hàng hoá mới thì áp dụng theo mức thuế suất tại thờiđiểm có sự thay đổi mục đích của hàng hoá mới, nếu hàng hoá khi nhập khẩu banđầu là hàng hoá đã qua sử dụng thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm cósự thay đổi mục đích của hàng hoá đã qua sử dụng.

+ Thuế giá trị gia tăng khâunhập khẩu; áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích củahàng hoá.

Thủ tục kê khai, thu nộp số tiềnthuế, tiền phạt (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn tại phần H Thông tư số59/2007/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công tyLiên doanh Unilever Việt Nam được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường