TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5020/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam.
Đ/chỉ: P 805-806, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận.
Mã số thuế: 0302244958.

Trả lời văn bản số 201222-ACC ngày 25/6/2012 của Côngty về suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

-Tại điểm 1, tiết b điểm 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (hiệu lực thi hành từ01/3/2012) quy định áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá, dịch vụxuất khẩu như sau:

“ Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức,cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài làtổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là ngườinộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;

Cá nhân ở nước ngoài làngười nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoàivà ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ…

“ Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...

Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ vớitổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngânhàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoàikhông có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trịgia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoàikhông cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài ViệtNam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ…”

- Căn cứ điểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“ Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sảnxuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành mộtphần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thunhập, bao gồm:

- …

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thôngqua người làm công hay một tổ chức, cá nhân khác;

...”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng trực tiếp cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm tra phân tích vềthành phần hoá học mặt hàng giày dép (sản phẩm được gửi từ nước ngoài) cho tổ chức ở nước ngoài (Thương nhân C.&J.CLARK INTERNATIONAL LIMITED – Vương quốc Anh), nếu tổ chức ở nước ngoài khôngcó cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế GTGT tại ViệtNam đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại tiết b điểm 2 Điều 9 Thông tư số06/2012/TT-BTC nêu trên thì dịch vụ này được xác định là dịch vụ xuất khẩu, ápdụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 2;
- Website Cục thuế;
- Lưu (TTHT, HC)
1376-156223/2012 tttg

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga