VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (Reta) do ADB tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4468/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2012 về việc tham gia dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) do Quỹ phát triển Bắc Âu ủy thác qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia thực hiện dự án RETA: Đẩy mạnh các sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu vì lợi ích phụ nữ tại thành phố Đồng Hới - Quảng Bình. Trong quá trình thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình lưu ý kiến nghị các cơ quan liên quan, bảo đảm hiệu quả đầu tư.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho ADB về việc Việt Nam đồng ý tham gia thực hiện dự án này.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V28
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam