BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5022/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanhTBYT An Phát.
(Số 65B, Tổ 21 Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hảiquan nhận đượccông văn số 01/2015/CV-AP ngày 21/4/2015 của Công ty TNHH Kinh doanh TBYT An Phát đề nghị hướng dẫn thuế suất thuếgiá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phim chụp X quang sử dụng trong y tế. Về vn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Chương 37 Biểu thuế GTGT kèm theo Thôngsố 83/2014/TT-BTC thì mặt hàng “Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy,chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ từ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim inngay ở dạng cuộn, có ph lớpchất nhạy, chưa phơi sáng dùng cho chụp X quang” thuộc mã hàng 3701.10.00 áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%,nhưng đối với loại chuyên dùng cho y tế, phẫu thuật, nha khoa thuộc nhóm 37.02thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% được ghi tại mục “Riêng” của nhóm 37.02.

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chínhsửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính, thì:11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như:các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh các thiết bị dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứuthương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụngcụ phòng tránh thaivà các dng cụ,thiết bịchuyên dùng cho y tế khác theo xác nhn của B Y tế” có thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định:“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếvà Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/2/2015 của Chínhphủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luậtvề thuế và sửa đổi bổ sung một s điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành ” (ngày 01/01/2015).

Căn cứ các quy định nêu trên, lô hàng phim chụp X quang sử dụngtrong y tế của Công ty TNHH Kinh doanh TBYT An Phát nhập khẩu theo tờ khai s100340324710 ngày 24/03/2015 tạiChi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan TP. Hà Nội tại thời điểm Thông tư số26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành nếu có xác nhận của Bộ Y tế là dụng cụ, thiếtbị chuyên dùng cho y tế thìáp dụng thuế suấtthuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Kinh doanh TBYTAn Phát biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng,kiểm tra hồ sơ,thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định thuế suất thuếGTGT theo đúng quy định.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để thực hiện);
-
Lưu: VT, TXNK-CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái