UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5023/STC-HCSN
V/v hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 21/9/2010 Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 về việc Quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2010,trong đó đã có một số chế độ chi đã được sửa đổi, bổ sung.

Trong khi chờ UBND Thành phố ban hànhQuyết định hướng dẫn mới theo tinh thần Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày21/9/2010 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày31/10/2008 về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của thành phố Hà Nội, để đảm bảo sử dụng kinhphí và công tác xây dựng kế hoạch năm 2011 theo đúng quy định Sở Tài chính đềnghị các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011theo nội dung, mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010của Bộ Tài chính (tạm thời tính theo mức tối đa).

Các đơn vị sử dụng bản in trong Côngbáo, Website Bộ Tài chính hoặc Website Sở Tài chính.

Sở Tài chính xin trân trọng thôngbáo.

Nơi nhận:
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Như trên (để thực hiện);
- Phòng QLNS; Phòng QLNSQHXP; Phòng GTĐT; Phòng Tin học; VP Sở;
- Lưu: VT, HCSN.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hà Ninh