BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5027/TCHQ-KTTT
V/v tính thuế hàng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4155/HQHP-TGTT ngày 17/8/2009 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng báo cáo đềxuất điều chỉnh mức giá trong Danh mục quản lý rủi ro về giá theo Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụngcơ sở dữ liệu giá đối với mặt hàng xe ô tô hiệu Hyundai Tucson và Hyundai Sonata.Qua xem xét hồ sơ do Cục Hải quan TP. Hải Phòng cung cấp; Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Việc tham vấn, xác định giá 2 loại mặt hàng trênthuộc thẩm quyền của Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Yêu cầu Cục Hải quan TP. HảiPhòng căn cứ hồ sơ gốc, trình tự nguyên tắc đã được quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 để xác định giá đúng quy định.

2. Đối với khoản giảm giá, yêu cầu thực hiện đúngđiểm a, mục I.2, phần II của Thông tư 40/TT-BTC ngày 21/5/2008, không được chấpnhận nếu không hội đủ các điều kiện đã quy định tại Thông tư nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HảiPhòng được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c)
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng